MISSIÓ

Missió

La Fundació Privada Casal Benèfic Premianenc és una institució assistencial que té com a missió acollir i atendre a persones amb necessitats assistencials, preferentment amb residència a Premià de Mar i la comarca d’El Maresme, procurant un servei acollidor i familiar que els aporti una bona qualitat de vida.

El caràcter benèfic de la Fundació es concreta en l’ajut a aquelles persones usuàries que, pels seus pocs recursos econòmics, no poden fer front al cost real de la seva estada residencial, essent assumit el diferencial per la pròpia institució, respectant la confidencialitat d’aquests ajuts i no marcant diferencies en l’atenció i l’estimació que és sempre igual per a totes les persones usuàries.

Visió

Ser una entitat de referència en l’atenció integral de les persones grans, amb capacitat de preveure necessitats futures, mitjançant un model que contribueixi a generar, difondre i compartir el coneixement i l’experiència.

Valors

a. Ètica i solidaritat.

En relació als usuaris i les seves famílies, oferint un tracte i atenció de respecte, d’intimitat i respectant els seus drets fonamentals, mantenint el nostre compromís fundacional per ajudar a que persones sense recursos personals o familiars puguin quedar exclosos de l’atenció que els proporcioni una vida digna.

En la relació amb altres entitats/empreses/administració i amb els nostres treballadors, gestionant amb responsabilitat, transparència, eficàcia i eficiència els recursos dels que disposem, adquirint el compromís que tots ells estiguin informats de manera clara i en termes pràctics dels nostres objectius, deures i drets, creant la consciència que el Casal és una entitat sense ànim de lucre.

b. Professionalitat

Vetllant perquè els treballadors tinguin la formació adequada que els capaciti pel desenvolupament de la seva tasca. Busquem professionals que adquireixin un compromís amb l’entitat, amb una clara vocació de servei vers els usuaris.

c. Superació

Creient en el capital humà i apostant per polítiques de desenvolupament professionals dels nostres treballadors, incorporant tècniques, coneixements i estratègies que ens portin a la millora continua com entitat.